Công văn 920/UBND-VHXH của UBND tỉnh Long an

V/v tổ chức dạy học trực tiếp đối với trẻ em cấp GDMN, học sinh cấp GDTH

Cho phép trẻ em cấp GDMN, học sinh cấp GDTH trên địa bàn tỉnh học tập trực tiếp kể từ ngày 14/2/2022 theo đề xuất của Sở GDĐT, riêng đối với cấp GDMN học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.